Artikkelisarja: Eurooppalainen puurakentaminen

Poliittinen ohjaus vetää puurakentamista Ranskassa

Puurakentamista pidetään Ranskassa yhtenä tulevaisuuden taloudellista kasvua tuovana toimialana, jota edistetään politiikkatoimin myös osana ilmastomuutoksen vastaista politiikkaa. Valtio haluaa aktivoida yrityksiä ja kuntia puurakentamiseen erilaisten kampanjoiden ja kilpailuiden avulla sekä tarjoamalla rahoitusta rakennusprojekteille.


Ranskassa on pari vuotta sitten eri julkisten toimijoiden kesken solmittu sopimus, jonka tavoitteena on matalahiilisen talouden kehittäminen, kilpailukyvyn kasvattaminen ja puualan nostaminen tulevaisuuden alaksi.

Vaikka pientalorakentaminen on Ranskassa viime vuosina vähentynyt, uusien hankkeiden myötä puun käyttö monikerroksisissa rakennuksissa ja kaupunkirakentamisessa on kasvussa. Nyt lisätään merkittävästi julkista puurakentamista kuten päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, urheilupaikkoja ja asuntotuotantoa.

Keskusjohtoisena maana Ranskassa on aiemmin ollut jopa pakottavaa lainsääntöä puun käytön edistämiseksi, mutta sittemmin siitä on luovuttu. Nykyisin puun käyttöä edistetään vapaaehtoisin sitoumuksin, ohjaamalla poliittisesti paikallisia julkisia hankkeita ja tekemällä puurakentamisesta kuluttajan kannalta helpommin saavutettavaa ja haluttavaa. Betoniteollisuus on varautunut tulevaan kehitykseen ostamalla puurakennusalan yrityksiä päästäkseen mukaan alan osaamiseen, kehitykseen ja liiketoimintaan.

Ympäristötekijät, paikallisuus ja työllisyys puurakentamisen vetureina 

Grenoblessa toimivan r2k-architects-toimiston omistaja, arkkitehti Veronique Klimine esittelee ylpeänä toimistonsa suunnittelemaa Ranskan suurinta 12 kentän tenniskeskusta. Ranskan Grenoblen alppialueesta ja sen ympäristöstä on tullut yksi Ranskan puurakentamisen kasvualueista. Alueella on toteutettu useita puurakenteisia urheilu-ja kulttuuritaloja, kouluja, päiväkoteja ja sosiaalisen asuntotuotannon kohteita. -Julkinen puurakentaminen varsinkin alppialueilla on kasvussa, koska täällä on omia metsävaroja ja poliitikot haluavat edistää ympäristöystävällistä rakentamista, arvioi Klimine.

Veronique Klimine

-Puun käyttö rakentamisessa on osa ilmastomuutoksen vastaista taistelua, vahvistaa Grenoblen kaupungin vihreä pormestari Eric Piolle. Olemme asettaneet kaupunkisuunnittelun periaatteeksi käyttää rakentamisessa paikallista, uusiutuvaa materiaalia puuta ja rakentaa matalaenergiataloja.

ormestarin mukaan kaupunki on edistänyt puurakentamista rakennuttamalla puusta asuintaloja, päiväkoteja, kouluja ja tennishallin. -Samalla olemme tukeneet paikallisia yrityksiä ja taloutta, kasvattaneet puurakentamisen yksityistä markkinaa ja saaneet hyvää työn laatua paikallisilta suunnittelijoilta, puutuoteteollisuuden yrityksiltä ja rakentajilta.

-Puu on osoittautunut rakentamisessa ilman muuta kilpailukykyiseksi. Asuinrakentamisessa puun käyttö rakentamisessa on tulossa vahvasti sosiaaliseen asuntotuotantoon, jossa tuotamme asumisoikeustaloja, kertoo Piolle.

Myös Klimine näkee sosiaalisessa asuntotuotannossa paljon puurakentamisen kasvun mahdollisuuksia, kun kunta osoittaa tontin ja hankkeelle saadaan julkinen rahoitus. -Samassa talossa voi olla sosiaalista tuotantoa, vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja. Näissä tilaaja eli kunta voi asettaa tason, minkä verran on rakennuksissa oltava puuta.

-Poliitikkojen puurakentamisen kiinnostuksen takana on paikallisuus, työllisyys ja yhä enemmän ympäristötekijät. Kun Ranskassa on hankala työllisyystilanne, paikallisia työpaikkoja luova puurakentaminen kiinnostaa. Monille poliitikoille kuten Grenoblen uudelle pormestarille puurakentaminen on ekologisten lupausten lunastamista. Eli puusta on tullut myös poliittinen asia, kommentoi Klimine.

Poliittinen tahto ohjaa rakentamista

Veronique Klimine suunnitteli Pariisin lähistöllä sijaitsevan Ranskan suurimman puurakenteisen koulukeskuksen yhteistyössä Grenoblessa työskentelevän arkkitehti Olavi Koposen kanssa. Tuhannen oppilaan koulukeskuksen rakentaminen puusta oli Koposen mukaan kaupungin johdon vaatimus. –Pormestari halusi puuta rakentamiseen ja puun käyttö ilmaistiin jo kilpailun julkistamisen vaiheessa. Ranskassa ilmastomuutoksen hillintä, rakentamisen energiatehokkuus ja ekologisuus ovat vahvasti mukana julkisessa rakentamisessa.

Olavi Koponen

Koposen mukaan Ranskassa voi kohdata rakentamisessa äärimmäistä byrokratiaa, mutta samalla valmiutta joustavuuteen ja hienojen ennakkoluulottomien ideoiden toteuttamiseen. -Tämän seurauksena poliitikot ovat luoneet painetta puurakentamiselle viime vuosina. Valtio ja kunnat ovat erittäin vahvoja tekijöitä julkisessa rakentamisessa ja puurakentamisen edistämisessä. Kunta- ja kaupunkitasolla pormestarin kanta saattaa olla ratkaisevaa, kertoo Koponen.

-Odotan että puurakentamisen varsinainen läpimurto tapahtuu asuntorakentamisessa, jonka lisäämiseen Ranskassa on nyt valtaisa poliittinen paine. Puusta voi sosiaalisessa asuntotuotannossa tulla merkittävä tekijä, koska siellä on rakentamisen volyymit ja tonttitarjontaa. Meiltäkin on pyydetty ideoita kustannustehokkaan sosiaalisen asuntotuotannon toteuttamiseen, sanoo Koponen.

Ranskassa on tietoisesti haluttu edistää ympäristöystävällistä rakentamista ja puurakentaminen on koettu siihen hyväksi keinoksi. Keskusjohtoisena maana Ranskassa on aiemmin ollut jopa pakottavaa lainsääntöä puun käytön edistämiseksi, mutta sittemmin siitä on luovuttu. Nykyisin puun käyttöä edistetään vapaaehtoisin sitoumuksin ja ohjaamalla paikallisia julkisia hankkeita poliittisen tahdon mukaisesti.

Politiikalla on Koposen mukaan keskeinen rooli siinä, minkälaista rakentamista halutaan edistää. –Kun paikallisen pormestarin näkemyksillä on keskeinen rooli valinnoissa, tahtotila puurakentamiseen vaihtelee paikallisesti. Esimerkiksi Geneven ja Grenoblen puolivälissä sijaitseva Annecyn kaupungin johto halusi puurakenteisen kulttuurikeskuksen, jonka toteutimme teollisesti esivalmistetuista puuelementeistä.

Rakennushankkeiden kilpailuehdotusten pitkään kestävä arviointi ja paremmuusjärjestykseen asettaminen poikkeavat muista maista esimerkiksi siinä, että arkkitehtien rooli on arvioinnissa pienempi kuin Suomessa. Koposen mielestä ongelmaksi poliitikkojen keskeinen rooli rakentamisen valinnoissa voi tulla silloin, kun poliittinen valta vaihtuu. -Rakentamisen osalla se voi merkitä suuria muutoksia. Suuriakin hankkeita voidaan keskeyttää tai vastaavasti käynnistää.


Katso lisää artikkeleita tästä:


Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi sellaisia puurakentamisen hyviä käytäntöjä, joista oppimalla ja joita soveltamalla Suomessakin puurakentamisen kilpailukykyä voitaisiin parantaa.


« Takaisin