Olli Rehn:

Biotalouteen yritysten ja tutkimuksen yhteistyötä

Korkeaan osaamiseen perustuva uusi biotalouteen syntyvä liiketoiminta perustuu elinkeinoministeri Olli Rehnin mukaan yritysten ja tutkimuslaitosten tiiviiseen yhteistyöhön. - Tärkeää on, että erikokoiset yritykset pääsevät tiiviiseen yhteistyöhön keskenään ja tutkimuslaitosten kanssa jo uusien tuotteiden kehitysvaiheessa. Selluteollisuuden sivuvirtojen tehokkaassa hyödyntämisessä ja uusissa korkean jalostusasteen tuotteissa piilee nyt paljon odotusarvoa.


Rehn pitää Tekesin roolia biotalouden uusien yritysten ja innovaatioiden rahoittajana keskeisenä. -Uusia korkean jalostusarvon tuotteita syntyy vain TK-investointien kautta, muistuttaa Rehn. Tekes tukee biotalouden yritysten verkottumista rahoittamalla erikokoisten yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisiä tutkimus-, kehitys- ja pilotointiprojekteja, jotka tähtäävät uuden kansainvälisen liiketoiminnan syntymiseen.

-Vaikka muutkin maat, kuten Ruotsi ja Kanada, ovat panostaneet merkittävästi biotalouteen, me olemme pärjänneet kansainvälisessä vertailussa hyvin. Esimerkkeinä tästä voi mainita useat lupaavat biotalouteen syntyneet puupohjaisia tuotteita kehittävät start-up- ja kasvuyritykset.

Uusi Puu-hankkeen tavoitteena on tehdä tunnetuksi puupohjaisten tuotteiden kehitystyötä tekeviä yrityksiä ja henkilöitä. Lisäesimerkkeinä biotalouden kehityksestä Rehn mainitsee myös puunjalostusteollisuutta uudistavat viimeaikaiset investoinnit, jotka pohjautuvat kotimaassa kehitettyyn teknologiaan. - Sipilän hallitus on ymmärtänyt biotalouden keskeisen merkityksen maamme tulevaisuudelle.

Konkretiaa ja vaikuttavuutta hankkeisiin

Biotalouden edistäminen on keskeinen osa hallituksen strategiaa, jolla yhteiskunta haluaa vauhdittaa biotalouden uusien tuotteiden läpimurtoa ja kampanjoida puun uusien käyttökohteiden löytämiseksi. - Nyt on aika edistää biotalouden konkretisoitumista sekä uusiutuvan energian että muilla puun uusilla käyttöaloilla. Näiden puupohjaisten konkreettisten innovatiivisten kehityshankkeiden tunnetuksi tekemisessä Uusi Puu-hankkeella on keskeinen rooli.

-Puu liikkeelle -kärkihankkeessa vastuullamme on uusien tuotteiden tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat. Tekesin kokonaispanostus tähän kokonaisuuteen on noin 150 miljoonaa euroa. Syksyn aikana valmistuu väliarvio biotalous- ja cleantech-strategioiden toimeenpanosta, jonka pohjalta voidaan tehdä tarvittavia korjausliikkeitä julkisten toimien vaikuttavuuden edelleen parantamiseksi, toteaa Rehn.

Suomen vaikutettava aktiivisesti kestävyyskriteereiden valmisteluun

Rehn uskoo, että Euroopan biotalouden tavoitteet tarvitsevat kestävästi tuotettua metsäbiomassaa. - Koska metsäpohjaisen biomassan tuotanto ja sen jalostaminen ei ole tyypillistä Euroopassa, Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n energiabiomassojen kestävyyttä koskevaan politiikkavalmisteluun, jotta näkemyksemme tulisi esille. Olemme myös tiivistäneet yhteistyötä Ruotsin kanssa saadaksemme metsäbiomassalle sen aseman, joka sille kuuluu.

Keskusteluun puun riittävyydestä Rehn toteaa Suomen metsävarojen tarjoavan hyvät mahdollisuudet lisätä puun käyttöä metsäteollisuudessa, sen uusissa tuotteissa sekä energiantuotannossa. - Metsäteollisuuden viimeaikaiset ja suunnitellut, toivottavasti toteutuvat investoinnit lisäävät erityisesti kuitupuun kysyntää. Hakkuiden lisäys parantaa samalla metsäpolttoaineiden valmistukseen soveltuvan puuraaka-aineen tarjontaa.

-Suomessa hyvällä metsänhoidolla on kasvatettu sekä hakkuusaantoa että metsien hiilivarastoa. Metsää hoidetaan hyvin, kun puulla on käyttöä, muistuttaa Rehn. Olemme Suomessa onnistuneet löytämään kohtuullisen hyvän tasapainon metsien erilaisten käyttötarpeiden välille.

Rehnin mukaan puun käyttömäärien kasvaessa metsätalouden kestävyys ja monimuotoisuuden turvaaminen ovat jatkossa entistä kiinteämpi ja tärkeämpi osa metsätalouden toimintoja. - Tässä suhteessa ei ole pelkoa mistään biotalouden imagohaitasta, mitä voimakkaampaa suojelua vaativat tahot ovat väläytelleet.

- Markku Laukkanen


« Takaisin