Puutuoteteollisuuden Kaikkonen:

Suomeen syntymässä vahva puurakentamisen klusteri

- Kestävästä ja terveellisestä rakentamisesta kuntavaaliteema

Suomeen on syntymässä Puutuoteteollisuus ry:n puheenjohtajan Esa Kaikkosen mukaan vahva rakennusteollisuutta palveleva puurakentamisen teollinen klusteri. - Tämä näkyy puuelementtien ja moduulien valmistajien määrän vahvassa kasvussa ja uuden puurakentamisen tuoteosia valmistavan väliteollisuuden syntynä. Olemme saaneet uusia yrittäjiä alalle ja myös pääomasijoittajat ovat kiinnostuneet alasta, mikä kertoo luottamuksen kasvusta koko toimialaa kohtaan.


-Toimialalla on meneillään rakenteellinen uudelleenjärjestäytyminen, missä yritysten roolit selkeytyvät. Suuret toimijat tuottavat materiaalia ja ratkaisuja tuoteosia valmistaville jatkojalostajille. Puurakentamisen kasvun ja uskottavuuden kannalta on välttämätöntä, että alalle tulee uusia ratkaisuja ja toimijoita, koska loppuasiakas haluaa aina vaihtoehtoja ja sitä kautta kilpailua, painottaa Helsingissä kuntapäättäjille suunnatussa ”Terve kunta rakentuu puulle” - tapahtumassa puhunut Kaikkonen.

Kaikkosen mukaan puutuoteteollisuuden toimialan ei pitäisi nähdä toisia puutuotetoimialalla toimivia niinkään uhkana omalle asemalle, vaan toimialan pitäisi katsoa enemmänkin sitä, miten markkinaosuutta saadaan otettua muilta rakentamisen materiaaleilta. - On hyvä, että tarjolla on puurakentamisen tuotteita ja ratkaisuja erilaisiin puurakentamisen järjestelmiin. Kun on kysyntää, tulee tarjontaa ja se on nyt voimakkaasti kasvamassa uusien yritysten myötä. Meidän tehtävä on tuottaa sellaisia ratkaisuja ja tuotteita, jotka ovat kilpailukykyisiä ja joihin luotetaan.

-Tavoitteena pitää olla, että saamme kehitettyä kaikkien toimijoiden kanssa yhteistyössä Suomeen vahvan rakennusteollisuutta palvelevan puutuoteteollisuuden ekosysteemin. Tähän tarvitaan vahvaa yhteistä tahtotilaa. Me tarvitsemme materiaaleja ja ratkaisuja valmistavan teollisuuden lisäksi mukaan arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, elementtien ja moduulien valmistajat sekä rakennusliikkeet ja rakennuttajat.

Kaikkonen ei näe Baltian maista, erityisesti Virosta Suomeen kasvavaa rakentamisen puutuoteosien tuontia ongelmana. -Virossa toimivat puurakentamisen yritykset ovat pikemminkin osa tätä samaa klusteria, koska virolaiset elementtitehtaat käyttävät suurelta osin suomalaista puutavaraa ja puutuoteteollisuuden palveluita. Meillä on yhdessä kapasiteettia vastata kysynnän kasvuun sekä kotimaassa että vientikohteissa, erityisesti Skandinaviassa ja Keski-Euroopassa. Jos Baltian maista viedään lähialueille betonielementtejäkin, miksei puolta kevyempiä puuelementtejä ja -moduuleja, kysyy Kaikkonen.

Referenssirakentamisesta teolliseen puurakentamiseen

Kaikkonen yhtyy samassa tilaisuudessa esiintyneen asunto-ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen näkemykseen siitä, että julkinen sektori on avainasemassa ympäristöystävällisen, vähähiilisen puurakentamisen kasvussa. - Uusi hankintalaki, kaavoitus ja kuntien strategiset ohjauskeinot antavat kunnille hyvät työkalut olla edelläkävijä ekologisessa rakentamisessa. Julkinen rakentaminen ruokkii aina omilla investoinneillaan myös yksityistä sektoria ja nopeuttaa teollisen puurakentamisen läpimurtoa, muistuttaa Kaikkonen.

-Puurakentamisen osaamisvaje poistuu vain tekemällä. Kun Suomessa tuotetaan laadukasta materiaalia puurakentamiseen kaikkialla maailmassa, miksei se sovi rakentamiseen myös kotikentällä? Kotipesän tulee olla kunnossa ja näyttää puurakentamisen koko ketjun osaaminen ja sen jälkeen olla valmiita myös vientimarkkinoille. Referenssirakentamisen aika on nyt ohitse, on aika siirtyä laajamittaiseen teolliseen puurakentamiseen.

Kaikkonen uskoo, että suomalainenkin yritys voi viedä puurakentamisen elementtejä ja moduuleita, kun tuotantoprosesseja hiotaan ja automaatioastetta nostetaan. - Robotisaatio ja automaattityöstö tulevat puurakentamisen tuoteosien valmistukseen vahvasti ja vahvistaa toimialan kilpailukykyä. Puutuoteteollisuuden tehtävä on olla vahvasti mukana toimialan kehittämisessä ja tutkimus-ja kehitystyössä.

Laatu ja tehokkuus rakentamisessa syntyvät Kaikkosen mukaan vain teollisesti vakioiduilla tuotteilla, jotka tuovat rakentamiseen laatua ja nopeutta. - Jokaista tuotetta ei voi räätälöidä, vaan vain toistettavuuden kautta syntyy laadukas kilpailukykyinen tuote. Teollisuus haluaakin olla mukana kehittämässä puurakentamisen teknologiaa siten, että saadaan puun parhaat ominaisuudet ja tuotteiden skaalattavauus esiin ja rakennetaan mahdollisimman materiaalitehokkaasti.

-Voimme antaa arvolupauksen siitä, että koko rakentamisen aika kerrostalokohteessa lyhenee kolmanneksella ja kevenee puolella, mikä tuo säästöjä muun muassa perustuksiin. Kun työmaalle tuodaan valmiit tuotteet, se mahdollistaa hyvän kosteudenhallinnan sekä vähentää työmaaliikennettä ja häiriöitä ympäristöön.

Uusiutuvien materiaalien osuus kasvaa rakentamisessa

Kaikkonen näkee rakennusteollisuuden olevan isossa murroksessa, kun tuoteosien valmistuksessa siirrytään työmailta tehdasvalmistukseen. - Teollinen rakentaminen on tulevaisuuden rakentamista. Rakentamisen työpaikat siirtyvät työmailta tehdashalleihin ja työmailla tehdään maanperustus- ja pihatöiden lisäksi vain elementtien ja moduulien asentaminen.

-Puu tulee teollisen rakentamisen myötä myös urbaaniin kaupunkirakentamiseen. Kun on arvioitu, että seuraavan 30 vuoden aikana 2,5 miljardia ihmistä muuttaa maailmanlaajuisesti kaupunkeihin, sitä asuntotarvetta ei pystytä tyydyttämään perinteisin uusiutumattomien teräkseen ja betoniin perustavan rakentamisen keinoin, arvioi Kaikkonen.

Ilmastomuutoksen ja ekologisten arvojen kasvun myötä uusiutuvat materiaalit tulevat Kaikkosen mukaan vääjäämättä rakentamiseen. - Kun nyt pääosa rakentamisen materiaaleista on uusiutumattomia, on ilmastomuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden kannalta otettava käyttöön uusiutuvat puun kaltaiset materiaalit. Pariisin ilmastosopimus ja EU-politiikka tulevat vaatimaan meiltä pitkäaikaisesti hiiltä sitovien materiaalien, kuten puutuotteiden käyttöä elinympäristömme rakentamisessa. Me emme rakenna vastakkainasettelua rakentamisen materiaalien välillä, mutta näiden isojen globaalien ympäristötavoitteiden valossa puun osuutta rakentamisessa on kasvatettava, muistuttaa Kaikkonen.


- Markku Laukkanen

 


« Takaisin